Podmínky užití portálu

Čl. I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem a správcem portálu https://specialsecretservis.cz (dále jen „portál Special secret service s.r.o.“ nebo „portál“) je společnost Special secret service s.r.o.
 2. Kontaktní údaje provozovatele jsou následující:
 3. Služby provozovatele poskytované prostřednictvím portálu Special secret service s.r.o. představují především shromažďování, zpracovávání, uchovávání a vyhledávání dat každého jednotlivého uživatele. Podmínky užívání portálu Special secret service s.r.o. (dále jen „podmínky užívání“) jsou platné a závazné pro všechny uživatele portálu Special secret service s.r.o.. Podmínky užívání se vztahují také na mobilní verzi portálu Special secret service s.r.o.
 4. Uživatel registrací na portálu Special secret service s.r.o. potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami užívání. Uživatel se dále zavazuje, že se bude podmínkami užívání řídit. Pro neregistrované uživatele tyto podmínky užívání platí přiměřeně.
 5. V případě nesouhlasu uživatele s těmito podmínkami užívání nemá uživatel oprávnění obsah portálu Special secret service s.r.o. užívat.

Čl. II. Účel portálu Special secret service s.r.o.

 1. Účelem portálu Special secret service s.r.o. je především poskytování komplexních detektivních služeb, odborný přístup a diskrétnost při řešení jednotlivých případů.
 2. Uživatel za účelem využívání služeb poskytuje své osobní údaje, které jsou zpracovávány provozovatelem, a k nimž mají přístup partneři provozovatele tak, aby bylo možno plně využívat služeb portálu Special secret service s.r.o.

Čl. III. Užívání portálu Special secret service s.r.o.

 1. Přístup na portál Special secret service s.r.o. a jeho užívání je pro uživatele bezplatný.
 2. Kontakt uživatele je možný vyplněním registračního formuláře umístěného na portálu Special secret service s.r.o. v sekci Kontakt. Registrací uživatel vyjádřuje souhlas s těmito podmínkami užívání. V opačném případě kontakt nelze provést. Pokud je uživateli méně než 18 let, je nutné, aby s jeho registrací vyjádřil souhlas jeho zákonný zástupce. Bez tohoto souhlasu nelze registraci uživatele úspěšně dokončit.
 3. Při registraci uživatel poskytne provozovateli portálu Special secret service s.r.o. identifikační údaje (jméno, příjmení a e-mail), popř další informace, které uživatel provozovateli portálu Special secret service s.r.o. poskytne dobrovolně. Uživatel je povinen uvádět v kontaktním formuláři pravdivé identifikační a jiné údaje. V případě, že uživatel uvede nepravdivé údaje, je provozovatel oprávněn registraci daného uživatele zrušit nebo poskytování služeb omezit. Provozovatel uživateli neodpovídá za škodu nebo újmu, která může zrušením registrace či omezením služeb vzniknout.
 4. Uživatel je oprávněn vystupovat pouze pod jedním profilem.
 5. Uživatel při registraci uděluje dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl při registraci nebo které uvede v průběhu používání služeb na portálu Special secret service s.r.o., a to za účelem poskytování služeb. Po celou dobu poskytování služby je provozovatel Special secret service s.r.o. oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele.
 6. V případě, že uživatel vysloví souhlas se zasíláním newsletteru, je provozovatel oprávněn zasílat uživateli sdělení o novinkách, portálu gScore, reklamní sdělení provozovatele a jeho obchodních partnerů či jiných subjektů. Souhlas uživatele se zasíláním newsletteru se považuje za souhlas s šířením reklamy. Uživatel má právo svůj souhlas se zasíláním newsletteru, resp. obchodních sdělení, kdykoliv odvolat.

Čl. IV. Práva a povinnosti provozovatele portálu Special secret service s.r.o.

 1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů pro naplnění účelu portálu Special secret service s.r.o.
 2. Provozovatel negarantuje nepřetržitou funkčnost portálu a neodpovídá uživateli za škodu v případě nefunkčnosti portálu.
 3. Provozovatel neodpovídá uživateli za žádnou škodu, která může uživateli v souvislosti s užíváním portálu Special secret service s.r.o. vzniknout.
 4. Provozovatel je oprávněn zrušit registraci uživatele či omezit poskytování služeb, pokud uživatel poruší tyto podmínky užívání či jiným způsobem bude nevhodně užívat či zneužívat portál Special secret service s.r.o. Provozovatel je oprávněn zrušit služby také tehdy, pokud dojde ke změně účelu portálu či k jeho zrušení.
 5. Provozovatel je oprávněn provést technickou odstávku portálu bez předchozího upozornění.

Čl. V. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má povinnost dodržovat tyto podmínky užívání a ustanovení platných právních předpisů.
 2. Uživateli je zakázáno zejména:
  • používat vulgarismy, slova, slovní spojení či znaky, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy či s obecně přijímanou etikou a morálkou;
  • používat výhružky a jiné útoky vůči jiným uživatelům či partnerům portálu, případně jiným subjektům zainteresovaných na portálu Special secret service s.r.o.;
  • uvádět nepravdivé, urážlivé, zavádějící a jinak nevhodné informace o jiném uživateli či partnerům portálu, případně jiným subjektům zainteresovaných na portálu Special secret service s.r.o.;
  • propagovat násilí, podněcovat k nenávisti;
  • další nevhodné, neetické či protizákonné projevy.
 3. Uživatel odpovídá za za informace uvedené v kontaktním formuláři.
 4. Uživatel je povinen dodržovat jiná práva a povinnosti uvedená v těchto podmínkách užívání.

Čl. VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje uživatelů, kteří vyplní kontaktní formulář, jsou zpracovávány provozovatelem portálu Special secret service s.r.o., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Uživatel jakožto subjekt údajů uděluje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které provozovateli dobrovolně poskytl.
 3. Účelem zpracování osobních údajů je umožnit uživateli plné využití portálu Special secret service s.r.o.
 4. Osobní údaje mohou být zpracovávány jak automatizovanými technickými postupy, tak manuálně.
 5. V souladu se zákonem se provozovatel zavazuje zpracovávat osobní údaje uživatelů po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování, tedy po dobu trvání kontaktu s uživatelem. Po uplynutí této doby budou osobní údaje uživatele zpracovávány pouze pro statistické účely a za účelem ochrany práv provozovatele v případě sporu s uživatelem.
 6. Uživatel má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že osobní údaje uživatele, které tento dobrovolně poskytne, budou přístupny také partnerům portálu Special secret service s.r.o. Při zpracování osobních údajů provozovatel dbá na to, aby uživatel neutrpěl újmu na svých právech, zejm. na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života uživatele.
 7. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Čl. VII. OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA

 1. Provozovatel je výlučným vlastníkem a správcem portálu https://specialsecretservis.cz a dalších subdomén. Autorská práva vykonává provozovatel.
 2. Portál https://specialsecretservis.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
 3. Obsah portálu Special secret service s.r.o. nejsou uživatelé bez předchozího písemného souhlasu provozovatele oprávněni užívat, rozmnožovat, šířit text, fotografie či zvukové soubory, nebo jiným neoprávněným způsobem zasahovat do autorských práv provozovatele.
 4. Provozovatel neodpovídá za informace, údaje a jiný obsah poskytnutý, zveřejněný nebo uživateli uložený na portálu Special secret service s.r.o..

Čl. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky užívání bez omezení jednostranně měnit, přičemž uživatelé budou o aktuálním znění vždy informováni prostřednictvím jejich zveřejnění na portálu Special secret service s.r.o..
 2. Uživatel je povinen seznamovat se pravidelně se změnou podmínek užívání portálu Special secret service s.r.o. V případě, že uživatel zůstane nadále registrován a bude užívat portálu Special secret service s.r.o., má se za to, že uživatel se změnou podmínek užívání bez výhrad souhlasí.
 3. Veškeré vztahy vzniklé mezi uživatelem a provozovatelem v souvislosti s užíváním portálu Special secret service s.r.o. se řídí těmito podmínkami a platnou právní úpravou ČR.
 4. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2019.